Агенция за хората с увреждания издава настоящата препоръка в уверение на това, че познава добре работата на фирма „РАЙЦ-2“ ООД в областта на рекламата и осъществяване на връзки с обществеността. В изпълнение на сключения с Агенция за хората с увреждания договор № 0148-0044/07.07.2013 г. с предмет „Организиране и провеждане на четири информационни събития за националните медии и осигуряване на информационни материали за визуализация и публичност за целите на Проект BG051PO001-6.2.06 – „Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания“ фирма „РАЙЦ-2“ ООД извърши договорените дейности по логистиката и пресконференциите, включително осигуряването на рекламните материали, с висок професионализъм, бърза и навременна реакция и коректни взаимоотношения. Госпожа Лора Цанова и господин Йордан Цанов, в качеството си на Управители на фирмата, проявиха отлични организаторски умения, улеснявайки цялостното изпълнение на договорените условия. Агенция за хората с увреждания изразява удовлетвореността си от работата на фирма „РАЙЦ-2“ ООД като коректен и надежден изпълнител в областта организирането и провеждането на информационни събития и осигуряването на рекламни материали и горещо я препоръчва на всички заинтересовани.

МИНЧО КОРАЛСКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР